Werkwijze KJJ

Tot 14 jaar wordt een eerste gesprek in principe gevoerd met beide ouders. Afhankelijk van de problematiek van de jongere kan die al dan niet bij dat gesprek aanwezig zijn of wordt er een aparte afspraak voor de jongere gemaakt. Jongeren vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen.

In enkele gesprekken gaan wij met je na wat je klachten zijn en de hulpvraag is. De gesprekken worden soms aangevuld met psychologisch testonderzoek. Na deze intakefase wordt in overleg besloten welke therapievorm bij welke medewerker het beste bij je problemen aansluit. Er wordt een behandelplan met je besproken: dit betreft het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en een inschatting van de mogelijke duur van de behandeling. Wij werken samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze behandeling.

Indien gewenst en met toestemming wordt door de behandelaar samengewerkt met de school en met de GGD-arts. Bij afronding van de behandeling wordt de terugvalpreventie besproken.

Behandelmogelijkheden

Na de intakeprocedure, eventueel aangevuld met een psychologisch testonderzoek, worden in een adviesgesprek de behandelmogelijkheden besproken. De behandeling kan bestaan uit oudergesprekken, individuele gesprekken/behandelcontacten met het kind. De methodiek daarvan is leeftijds- en problematiekafhankelijk.

De meest voorkomende behandelmogelijkheden zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Inzichtgevende psychotherapie
  • EMDR
  • Steunend-structurerende psychotherapie
  • ACT
  • (groeps)schematherapie
  • E-Health
  • Lotgenotencontact Mentaal Vitaal

Wij passen de zorgstandaarden toe die u kunt vinden op www.ggzstandaarden.nl. De clientversies kunt u vinden op www.thuisarts.nl.

Wij nemen deel aan een samenwerkingsverband voor integrale jeugdhulp: TIJ Zeeland.

TIJ bestaat uit zes ketenpartners, namelijk Stichting KIO, Psychologie Praktijk JIPP, De Kreek - Premiumzorg GGZ, Stichting Juutsom, Psychologenpraktijk Triade K&J en Prokino Zorg. Om snel passende, persoonlijke en doelgerichte hulp voor kinderen, jongeren, ouders en gezinnen te kunnen bieden, heeft TIJ een gezamenlijk multidisciplinair aanmeldteam van drie verschillende specialisaties.

U kunt TIJ bereiken via info@tij-zeeland.nl en via de website www.tij-zeeland.nl

BALANS DIGITAAL

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg, wetenschap en politiek.

Ouders kunnen via Balans ervaringen delen en van elkaar leren. Wij zorgen ervoor dat deze ervaringen ook breed toegankelijk worden gemaakt voor andere ouders en meegenomen in het onderwijs en in de zorg.

Kijk voor meer informatie op www.balansdigitaal.nl

Toestemming van beide ouders

Het is volgens de wet geregeld dat de behandelaar of onderzoeker van uw kind van beide ouders toestemming moet verkrijgen voor het starten van een psychologisch onderzoek of psychologische behandeling. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar en wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Bij aanmelding wordt u gevraagd de meegestuurde toestemmingsverklaring psychologische behandeling in te vullen en bij uw eerste afspraak getekend mee te nemen. Wij wijzen u erop dat de behandeling niet gestart kan worden als wij deze verklaring niet in ons bezit hebben. Indien het ouderlijk gezag volledig bij een van de ouders ligt wordt deze ouder verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen bij de eerste afspraak.

Vergoeding
Na verwijzing van de huisarts, jeugdarts, gemeentelijke toegang of gecertificeerde instelling worden de kosten van de behandeling vergoed door de gemeente.